دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
پژوهش ،بهسازی و برنامه ریزی آموزش

پژوهش ،بهسازی و برنامه ریزی آموزش


در مرکز بهسازی و آموزش منابع انسانی علاوه بر فعالیت های آموزشی، فعالیت های پژوهشی در کلیه حوزه های صنعت حمل و نقل هوایی حسب نیاز قسمت های مختلف هما صورت میپذیرد. واحد پژوهش، بهسازی و برنامه ریزی آموزش منابع انسانی متولی این امر در شرکتمی باشد. همچنین طراحی دوره های آموزشی جدید و ارتباط با یاتا و دیگر مراکز آموزشی و پژوهشی، ارزیابی دوره های آموزشی ، ارائه کلیه برنامه ها و گزارشات واحدهای آموزشی ،کنترل بودجه آموزش و امور مربوط به تضمین کیفیت آموزش (امور مربوط به استانداردهای ISO  و IOSA )بر عهده این واحد می باشد.