دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
1394/12/8 شنبه

خدمات تخصصی ویژه

 

خدمات تخصصی ویژه

به پشتوانه تجربیات حاصله از تعمیر و نگهداری هواپیماهای ناوگان هما در طول سالیان متمادی و با بهره گيري از منابع انسانی شاخص از جمله کارشناسان خبره، مهندسين دانش آموخته و متخصصين و تکنسین های كارآزموده در کلیه بخش های مختلف مهندسی و تعمیرات و استفاده از امکانات و تجهیزات کامل و به روز، اين قسمت نه تنها قادر است تا نیازهای تعمیر و نگهداری کلیه هواپیماهای ناوگان هما را برآورده سازد، بلکه آمادگی دارد تا این خدمات را به کلیه مشتریان نیز ارائه نماید.
.