دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما

اخبار حج 96

1396/7/1 شنبه

برنامه پروازهای بازگشت حجاج به کشور با پروازهای هما در روز 2 مهرماه

 
به گزارش اداره کل روابط عمومی "هما" حجاج بیت الله الحرام در روز دوم مهرماه  سال جاری از فرودگاه مدینه به فرودگاههای حضرت امام (ره)،گرگان،بیرجندوزاهدان مراجعت می کنند.برنامه پروازهای بازگشت این فرودگاهها به شرح ذیل می باشد:
مدینه - فرودگاه حضرت امام (ره(
شماره پرواز شماره كاروان ساعت ورود به فرودگاه حضرت امام(ره)
1503 22005-49013-49014-17903-17005-17279-49001-49008 21:00
مدینه- گرگان
شماره پرواز شماره كاروان ساعت ورود به فرودگاه گرگان
1629 38277-38046 16:50
1597 38046-38005-38013 21:55
1511 38013-38001-38007 03:10بامداد روز سوم مهر
مدینه-بیرجند
شماره پرواز شماره كاروان ساعت ورود به فرودگاه بیرجند
1501 39012-39387-39507 18:10
1609 39507-39505-39013 18:55
مدینه-زاهدان
شماره پرواز شماره كاروان ساعت ورود به فرودگاه زاهدان
1607 23004-23014-23010 05:00
1599 23010-23129-23012 08:50
1505 23012-23016 02:40بامداد روز سوم مهر
روابط عمومی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" در مدت بازگشت حجاج به کشور با شماره تلفن 46625151 شبانه روز ،پاسخگوی سوالات هموطنان در خصوص روز و ساعت پروازهای بازگشت "هما"   می باشد.
 
.
بيشتر