دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما

اخبار حج 96

1396/6/31 جمعه

پایان عملیات انتقال حجاج دو استان زنجان وکرمانشاه

 

پروازهای بازگشت حجاج دو استان کرمانشاه وزنجان درسی ام  شهریور ماه سال جاری، به پایان رسید.
به گزارش اداره کل ر وابط عمومی هما،پروازهای بازگشت حجاج این استان که از روز بیست وهشتم شهریور آغاز وبه مدت 2 روز ادامه داشت ودراین مدت تعدادیک وهزار و330نفر از حجاج با 5 پرواز "هما" به کشور مراجعت کردند.
همچنین با 5 پرواز "هما"تعداد یک وهزار و298 نفر از حجاج استان کرمانشاه وارد فرودگاه این استان شدند.

 
.
بيشتر