دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
1394/12/8 شنبه

غذای مسافرین کثیرالسفر

 

هواپیمایی هما ضمن تکریم  مسافران کثیر السفرعلاوه بر امکانات رفاهی که توسط باشگاه مسافران کثیرالسفر ارائه می شود در صورت مصادف بودن روز تولد مسافربا تاریخ سفر، هدیه ای به رسم یادبود تقدیم ایشان خواهد شد .
.