دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیارتباط با مرکز پزشکیدفاتر فروش هما
دوشنبه 20 ارديبهشت 1395

نوزاد و پرواز


پرواز نوزاد تا 10 روز اول تولد ممنوع می باشد.قبل از آن در صورت لزوم و موارد خاص و با مجوز پزشکی می توان اقدام به پرواز نمود