دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیارتباط با مرکز پزشکیدفاتر فروش هما
دوشنبه 20 ارديبهشت 1395

بارداری و پرواز


علیرغم اینکه بارداری بیماری نیست ،زایمان در طول پرواز احتمال بروز خطراتی را برای مادر و فرزند به همراه خواهد داشت. بدین منظور تا هفته 28 بارداری با ارایه هرگونه مدرک پزشکی و یا تایید تلفنی یا اخذ تعهد و اظهارنامه از مسافر باردار مبنی بر مدت زمان (هفته ) بارداری، پرواز امکان پذیر خواهد بود.

پس از هفته 28 بارداری مانند سایر بیماریها، باید مجوز پزشکی از مرکز پزشکی اخذ گردد.