دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیارتباط با مرکز پزشکیدفاتر فروش هما
دوشنبه 20 ارديبهشت 1395

روش صدور مجوز پزشکی

جهت دریافت مجوز پروازو بهره گیری از خدمات خاص لازم است حداقل 72 ساعت قبل از پرواز به دفاتر فروش "هما" ، دفتر ادارات مرکزی "هما" یا  فرم اطلاعات پزشکی را از اینجا دریافت کنید.