دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
دوشنبه 28 آذر 1390 نکات مربوط به پروازهای داخلی هما چیست؟
نکات مربوط به پروازهای داخلی


استرداد:وجه بلیط فقط به خود مسافر با ارائه کارت ملی معتبر قابل پرداخت می باشد.
کلاس نرخیJ : هرگونه تغییر و یا استرداد از زمان صدور تا قبل از ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز با کسر 20 درصد از بهای کوپن پروازی مربوطه واز ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز به بعد با کسر 40درصد از بهای کوپن پروازی مربوطه امکان پذیر خواهد بود. بار مجاز همراه مسافر 30 کیلوگرم برای مسافر بزرگسال و کودک می باشد.
کلاس نرخی C: هرگونه تغییر و یا استرداد از زمان صدور تا قبل از ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز با کسر 20 درصد از بهای کوپن پروازی مربوطه و از ساعت 12 ظهر روز قبل از پروازبه بعد با کسر 40درصد از بهای کوپن پروازی مربوطه امکان پذیر خواهد بود. بار مجاز همراه مسافر 30 کیلوگرم برای مسافر بزرگسال و کودک می باشد.
کلاس نرخی Y: هرگونه تغییر و یا استرداد از زمان صدور تا قبل از ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز با کسر 20 درصد از بهای کوپن پروازی مربوط و از ساعت 12 ظهر روز قبل از پروازبه بعد با کسر 40درصد از بهای کوپن پروازی مربوطه امکان پذیر خواهد بود.
 بار مجاز همراه مسافر 25 کیلوگرم برای مسافر بزرگسال و کودک می باشد.
کلاس نرخی V: هرگونه تغییر و یااسترداد از زمان صدور تا قبل از ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز با کسر 20 درصد از بهای کوپن پروازی مربوطه واز ساعت 12 ظهر روز قبل از پروازبه بعد با کسر 40درصد از بهای کوپن پروازی مربوطه امکان پذیر خواهد بود. بار مجاز همراه مسافر 20 کیلوگرم برای مسافر بزرگسال و کودک می باشد.
کلاس نرخی Q: هرگونه تغییر و یا استرداد از زمان صدور تا قبل از ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز با کسر 30درصد از بهای کوپن پروازی مربوطه و برای مسافر بزرگسال و کودک می باشد.
کلاس نرخی M: هرگونه تغییر و یا استرداد از زمان صدور تا قبل از ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز با کسر 30درصد از بهای کوپن پروازی مربوطه واز ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز به بعد با کسر 60درصد از بهای کوپن پروازی مربوطه امکان پذیر خواهد بود. بار مجاز همراه مسافر 20 کیلوگرم برای مسافر بزرگسال و کودک می باشد.
کلاس نرخی N: هرگونه تغییر و یا استرداد در این کلاس پروازی مجاز نمی باشد و هیچگونه وجهی مسترد نخواهد شد . بار مجاز همراه مسافر 20 کیلوگرم برای مسافر بزرگسال و کودک می باشد.
***** بار مسافر نوزاد (INF) در کلیه کلاسهای فوق شامل 10 کیلو بار همراه می باشد.******

  • برای خرید بلیت های داخلی می توانند از طریق سیستم رزرو اینترنتی با مراجعه به آدرس http://ebooking.iranair.com اقدام کرد و یا با مراجعه حضوری به دفاتر هما و آژانس های مسافرتی بلیت خود را تهیه نمود.