دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
يكشنبه 23 خرداد 1395 مقررات هما در صورت بروز تاخیر در پروازهای داخلی هما چیست ؟
  در زمان تاخیر بیش از 2 ساعت و یا ابطال پرواز ، در صورت درخواست و انصراف مسافر از پرواز و ممهور شدن بلیت در فرودگاه کل بهای بلیت مسترد میگردد.