دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
يكشنبه 23 خرداد 1395 علت تفاوت نرخ در مسیرهای داخلی هما چیست؟

با توجه به آزادسازی نرخ از سوی هواپیمایی کشوری در مسیرهای داخلی ، کلاسهای نرخی با ظرفیت های مشخص در پروازها در نظر گرفته شده که این امر موجب تغیر نرخ در یک مسیر مشخص میگردد.