دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 29 آذر 1390 آيا امكان حمل محموله هاي حجيم در اوزان بالا يا محموله هاي خاص به صورت هم زمان ميسر است؟ بله، اين امكان وجود دارد كه با توجه به درخواست فرستنده و توافق در خصوص هزينه حمل، محموله مورد نظر با هواپيماي باري به مقصد حمل گردد.