دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 29 آذر 1390 آيا امكان پرداخت هزينه حمل در مقصد ميسر است؟ بله، در خصوص محموله هاي  عادي وارداتي حمل شده توسط "هما" به مقصد ايران با برخورداري از تخفيف، اين موضوع امكان پذير مي‌باشد.