دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 29 آذر 1390 اطلاعات اوليه مورد نياز براي ارسال بار هوايي به طور خلاصه شامل چه مواردي است؟ در خصوص ارسال محموله هاي خارجي فرستنده كالا مي‌بايد از مقررات گمرك مبدأ جهت اخذ مجوز صادرات و مقررات گمرك مقصد جهت ترخيص محموله اطلاعات كافي داشته باشد و در مراسلات داخلي نيز اطلاع از امكان حمل بار در مسيرهايي پروازي شركت هواپيمايي مورد نظر حائز اهميت است.