دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 29 آذر 1390 براي ارايه درخواست حمل بار با شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران هما به چه ترتيب مي‌بايد عمل كرد؟

در اين خصوص بايد با شركت‌هاي خدمات بار هوايي كه داراي نمايندگي "هما" هستند و يا دفاتر و نمايندگي‌هاي بار"هما" در داخل و خارج كشور تماس گرفت