دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 29 آذر 1390 قوانين حمل حيوان زنده توسط هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران چيست؟ بر اساس مقررات هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران "هما"، ورود هرگــونه حيوان زنده به داخل كــابين هواپيما ممنوع مي باشد.
حمل حيوان زنده در داخل انبار بار هواپيما و براساس مقررات ياتا صورت ميگيرد و علاوه برآن، قوانين دولت كشورهاي مقصد و ترانزيت بايد مد نظر قرار گرفته شود. حمل حيوانات زنده مستلزم پرداخت هزينه مي باشد.
براي دريافت اطلاعات بيشتر با دفاتر"هما"  تماس بگيريد.