دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 29 آذر 1390 آخرين مهلت براي مراجعه به باجه پذيرش مسافر چه مدت قبل از زمان انجام پرواز مي باشد؟

درپروازهاي داخلي 25دقيقه و درپروازهاي خارجي 60 دقيقه قبل از زمان پرواز باجه هاي پذيرش مسافر بسته مي شوند.