دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 29 آذر 1390 مسافرين مجاز به حمل چه اقلامي در كيف دستي خود به داخل كابين هواپيما مي باشند؟

وسايل شخصي، پول، جواهرات، اقلام باارزش و مدارك .