دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 21 ارديبهشت 1395 وزن هر بسته/جامه دان قابل تحویل در باجه پذیرش چه میزان می باشد؟  حداکثر وزن هر بسته/جامه دان قابل پذیرش(صرف نظر از میزان جامه دان رایگان قید شده در بلیت) 23 کیلوگرم می باشد و هما تعهدی درقبال پارگی زیپ، جدا ویا شکسته شدن قفل ,دسته وچرخ جامه دان های با وزن بالاترازمقدار یاد شده نخواهد داشت.