دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 20 آذر 1397 پرداخت غرامت به خسارت جامه دان و توشه همراه مسافرین (آسیب دیدگی ، کسرشده ویا مفقودی ) تاچه مبلغی بیمه می شوند؟ درپروازهای داخلی حداکثر 500 هزارریال و درپروازهای خارجی تا 80 دلار آمریاک بیمه تعلق می گیرد.