دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
شنبه 17 فروردين 1392 معيار جبران خسارت جامه دان چيست معيار، تعهدات خطوط هواپيمايي براساس وزن جامه دان و نه ميزان ارزش واقعي آن مي باشد.