دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
شنبه 17 فروردين 1392 محدودیت حمل جامه دان به درون کابین هواپیما به چه میزان می باشد مسافرین محترم مجاز به حمل ساک دستی متناسب با ابعاد محفظه بالای سر مسافر و یا زیر صندلی می باشد. این ابعاد می بایستی از 25*45*56 سانتی متر تجاوز ننماید.( مجموع ابعاد نباید از 115 سانتی متر تجاوز نماید) همچنین وزن جامه دان نیز حداکثر 5 کیلوگرم برای مسافران کلاس عادی و 7 کیلوگرم برای مسافران هماکلاس می باشد.