دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
شنبه 17 فروردين 1392 چه اقلامي نبايد داخل جامه دان تحويلي به كانتر قرار داده شود اقلامي چون مواد فاسد شدني، اقلام شكستني، وجوه نقد، جواهرات، مدارك ، مايعات و مواد آتش زا و . . .