دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
شنبه 17 فروردين 1392 نكاتي را كه مي بايست هنگام تحويل جامه دان به كانتر پذيرش مد نظر قرار داد چيست مسافرين محترم مي بايست مشخصات خود اعم از نام و نام خانوادگي، تلفن، آدرس و پست الكترونيكي را به زبان انگليسي نوشته و به جامه دان خود الصاق نمايند. مسافرين همچنين بايد توجه داشته باشند كه به ازاي تحويل هر جامه دان، يك برچسب رسيد جامه دان دريافت نمايند.