دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
شنبه 17 فروردين 1392 درصورت آسيب و يا دستبرد به جامه دان چه بايد كرد در اينصورت پرسنل هما با تشكيل پرونده متناسب با نوع آسيب وارده، شما را جهت تعيين و دريافت غرامت به واحد بيمه حقوقي هما واقع در ادارات مركزي هما- فرودگاه مهرآباد راهنمايي خواهند نمود.