دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 29 آذر 1390 آيا مسافراني كه جراحي چشم انجام داده اند براي پرواز پذيرش مي شوند؟

چنانچه سن مسافر كمتر از 40 سال باشد بدون نياز به مجوز پزشكي پذيرفته مي شوند. اما اگر سن مسافر بيشتر از 40 سال باشد بايد گواهي پزشك معتمد "هما" را به همراه داشته باشد.