دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 29 آذر 1390 محدوديت پذيرش جانبازان جنگي چگونه است؟

مجروحان جنگي بدون محدوديت پذيرفته مي شوند مگر نياز به مراقبت ويژه و درمان پزشكي داشته باشند.