دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 29 آذر 1390 محدوديت پذيرش مسافراني كه بايد بصورت خوابيده پرواز كنند چگونه است؟

مسافر نيازمند به تخت بيمار بايد مجوز پزشكي از پزشك معتمد ايران اير كسب نموده و حتما ًيك همراه داشته باشد. لازم به ذكر است نوع همراه را پزشك ايران اير تعيين مي نمايد