دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 29 آذر 1390 محدوديت پذيرش مسافران ناتوان چيست؟

اين مسافران چنانچه قادر به حركت در كابين باشند و كارهاي شخصي خود را به تنهايي انجام داده و به تنهايي بتوانند از دستشويي هواپيما استفاده كنند پذيرفته مي شوند لازم به ذكر است مهمانداران موظف به مراقبت ويژه از اين افراد نيستند.