دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 29 آذر 1390 مسافراني كه مشكل ستون فقرات دارند آيا پذيرش مي شوند؟

با سن كمتر از 60 سال و بدون نياز به اكسيژن و تخت بيمار پذيرفته مي شوند