دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 29 آذر 1390 آيا نوزاد نارس جهت پرواز پذيرفته مي شود؟

نوزاد نارس مورد پزشكي محسوب مي شود وپذيرش او نيازمند صدور گواهي پزشك معتمد "هما" مي باشد.