دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 29 آذر 1390 محدوديت پذيرش مسافراني كه داراي شكستگي يا آتل بندي در اندام هاي خود هستند چيست؟

با گذشت 24 ساعت از آتل بندي يا گچ گيري اندام هاي فوقاني (بازو و ساعد) و زير زانو (ساق پا) چنانچه خونريزي و درد وجود نداشته باشد و مسافر نياز به مراقبت هاي پزشكي و خدمات اضافه در طول پرواز نداشته باشد جهت پروازپذيرفته مي شود