دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 29 آذر 1390 محدوديت پرواز بانوان باردار در بارداري اول و دوم به بعد چگونه است؟ بارداري اول
در پروازهاي به مدت حداكثر 2 ساعت تا پايان هفته 32 بارداري نياز به گواهي پزشك معالج با درج سن بارداري وتخمين تاريخ زايمان مي باشد و در پروازهاي بيشتر از 2 ساعت تا پايان هفته 28 بارداري گواهي پزشك معالج با درج موارد فوق و از هفته 29 تا پايان هفته 34 بارداري گواهي پزشك معتمد "هما" مورد نياز است.
بارداري دوم به بعد
در تمام پروازها تا پايان هفته 28 بارداري گواهي پزشك معالج با درج سن بارداري وتخمين تاريخ زايمان و از هفته 29 تا پايان هفته 34 بارداري گواهي پزشك معتمد "هما" مورد نياز است
**از ابتداي هفته  35 بارداري پرواز ممنوع است.