دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 29 آذر 1390 محدوديت پذيرش مسافراني كه عمل جراحي بر روي آنها انجام شده است چگونه است؟

اگر 2 هفته از تاريخ جراحي گذشته باشد ومسافر نياز به خدمات پزشكي نداشته باشد وظاهر محل جراحي قابل قبول بوده و بوي ناخوشايند نداشته باشد جهت پرواز پذيرفته مي شود.