دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 29 آذر 1390 محدوديت مسافراني كه دچار سوختگي شده اند چيست؟

چنانچه ظاهر محل سوختگي مناسب بوده و بوي بد استشمام نگردد و مسافر نياز به مراقبت هاي پزشكي نداشته باشد جهت پروازپذيرفته مي شود.