دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 29 آذر 1390 مسافريني كه جراحي ستون فقرات انجام داده اند براي پرواز پذيرش مي شوند؟

با گذشت 72 ساعت از جراحي چنانچه مسافر بتواند از صندلي معمولي هواپيما استفاده كند پذيرش مي شود.