دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیپیگیری جامه داندفاتر فروش هما

حیوانات خانگی


پذیرش و حمل حیوانات خانگی به عنوان بار همراه مسافر در پروازهای هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مقررات کشورهای مبداً، ترانزیت و مقصد، رعایت مقررات هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران، انجام رزرو جا و هماهنگیهای لازم، تهیه مدارک مورد نیاز برای حمل و استاندارد بودن قفس نگهداری حیوان برای حمل انجام می پذیرد.

توجه: حمل و ورود حیوانات خانگی و پرندگان به داخل کابین هواپیماهای هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران ممنوع می باشد.

لازم است قبل از شروع به مسافرت، درخواست جا برای حمل حیوان خانگی از طریق دفاتر فروش بلیط انجام پذیرفته و هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران درخواست را تأیید نموده باشد.

مدارک مورد نیاز برای پذیرش و حمل حیوانات خانگی شامل مدارک ذیل است:

1. در مورد پرندگان، حلقه پا و در مورد سایر حیوانات میکروچیپ

2. گذرنامه حیوان

3. گواهی معتبر سلامت و واکسیناسیون هاری از سازمانهای مربوطه در کشورهای مبداً، ترانزیت و مقصد، مشروط به اینکه فاصله زمانی تاریخ صدور گواهینامه و تاریخ سفر بیش از 7 روز نباشد.

قفس حیوانات خانگی می بایست استاندارد بوده و به گونه ای باشد که از 3 طرف تهویه داشته باشد، روزنه های قفس طوری باشد که امکان لمس حیوان وجود نداشته باشد و همچنین می بایست به گونه ای باشد که حیوان بتواند در داخل آن بایستد، بچرخد و بخوابد.
لازم است آب و غذا توسط مسافر در داخل قفس گذاشته شده و برچسب اطلاعات خود شامل نام کامل، نشانی و شماره تماس مسافر را بر روی قفس الصاق نماید.